Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Yoga & Leadership Journeys

1. Voorwaarden van toepassing

Op alle met Ingeborg Herdingh Yoga & Leadership Journeys (verder in dit document aangeduid als Yoga & Leadership Journeys: YLJ) gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

2. Omvang van de verplichtingen

Overeenkomsten die met YLJ gesloten worden, leiden tot een inspannings- verplichting, niet tot een resultaatverplichting. YLJ zal haar verplichtingen zodanig nakomen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap, in redelijkheid verlangd kan worden.

3. Aanmelding en annulering

Een aanmelding/reservering geschiedt door het invullen van het aanmeldingsformulier en het betalen van de aanbetaling. Deze aanbetaling van € 250,- dient binnen 30 dagen na het versturen van de factuur te zijn ontvangen en kan niet worden gerestitueerd. Het restant van de deelnamesom moet uiterlijk vier weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van YLJ. Het is ook mogelijk de hele reissom in een keer te betalen.

Bij niet tijdig betalen is de deelnemer in verzuim. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst ontbonden en behoudt YLJ zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen conform de annuleringsregeling.

Alle door YLJ genoemde prijzen zijn exclusief 6 % BTW en reiskosten.

Annuleringsregeling


  • Annulering door de deelnemer dient schriftelijk plaats te vinden.
  • Dit kan ook digitaal.
  • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang is 20% van de prijs verschuldigd
  • (dit komt overeen met de aanbetaling);
  • Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd;
  • Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

Indeplaatsstelling

De deelnemer kan zich tijdig, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis, laten vervangen door een ander.

4. Opzegging door YLJ

YLJ heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van YLJ aan de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden gevraagd (bijv. natuurrampen, oorlogsperikelen, dreiging terrorisme, pandemie).

In het geval dat YLJ genoodzaakt is de gemaakte boeking te annuleren ingeval van ziekte, te weinig deelnemers of andere onverwachte (persoonlijke) omstandigheden die toe te rekenen zijn aan YLJ, zal in overleg met de deelnemer gezocht worden naar een nieuwe datum. Dit uiteraard zonder extra kosten. De omboekingskosten van het vliegticket zijn wel voor rekening van de deelnemer. Als er geen nieuwe datum gevonden kan worden, zal YLJ het reeds betaalde deel van de boekingssom terugstorten. Het eventuele verschil in prijs dient wel te worden bijgelegd door de deelnemer. Omdat vliegtickets geen onderdeel zijn van de reissom, heeft de deelnemer zelf de verantwoordelijkheid voor het boeken en eventueel wijzigen of annuleren van de geboekte vliegtickets. YLJ is hier nooit verantwoordelijk en aansprakelijk voor en speelt hier geen rol in. YLJ kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen die deelnemers door annulering ondervinden. De deelnemer heeft tevens geen recht op aanvullende compensatie of schadevergoeding.

5. Aansprakelijkheid

YLJ kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel (fysiek noch materieel) ontstaan tijdens de reis, programma of workshop. Deelnemers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Aanmelding houdt in dat de deelnemer zelf deze volledige verantwoordelijkheid neemt.

6. Zorgvuldigheid en medisch advies

YLJ nodigt de deelnemer uit om met enthousiasme yoga te beoefenen. Echter, er wordt aangeraden om zorgvuldig om te gaan met de uitvoering van de oefeningen die tijdens de reis/programma/workshop worden aangeboden. De deelnemer dient zelf beperkingen en grenzen in acht te nemen. Als de deelnemer twijfelt of yoga wordt aanbevolen bij bepaalde aandoeningen of blessures, dan wordt geadviseerd om daarvoor een arts of behandelaar te consulteren. De instructies en richtlijnen die gegeven worden tijdens de reis zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele medische en psychologische zorg.

Er zijn bepaalde beperkingen aan de beoefening van yoga voor zwangere en menstruerende vrouwen. Als deelnemer wordt je verwacht hiervan op de hoogte te zijn. De deelnemer kan zich hierover laten informeren door de docent.

7. Documenten en verzekeringen

De deelnemer dient bij vertrek zelf zorg te dragen voor de benodigde, geldige documenten zoals paspoort, reisbescheiden, een annuleringsverzekering en reisverzekering.

8. Klachten

Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan YLJ zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

9. Akkoord

De deelnemer wordt geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

YLJ, Amsterdam, 2023